ADA-EASD (2018) Management of Hyperglycemia in Type 2 Diabetes, 2018. A Consensus Report by the American Diabetes Association (ADA) and the European Association for the Study of Diabetes (EASD)

eslazeno: V čerstvé aktualizaci doporučení pro léčbu hyperglykémie u diabetu 2. typu se na základě nově dostupných dat mezi opatřeními životního stylu objevuje v rámci lékařské nutriční terapie také nízkosacharidová strava, strava s nízkým glykemickým indexem, strava s vyšším příjmem bílkovin a DASH strava (Dietary Approaches to Stop Hypertension). Přinášíme překlad klíčové části textu o nízkosacharidové stravě.

Opatření životního stylu/Lékařská nutriční terapie/Kvalita stravy a typy stravy

Neexistuje jediný poměr příjmu sacharidů, bílkovin a tuků, který by byl optimální pro každého člověka s diabetem 2. typu. Místo toho se nabízí mnoho dobrých možností a profesní doporučení obvykly doporučují individuálně zvolené typy stravy, které se zaměřují na potraviny s prokázaným zdravotním přínosem, minimalizují potraviny s prokázaným škodlivým vlivem, a které zohledňují preference pacienta a metabolické potřeby, s cílem identifikovat realistické a udržitelné stravní zvyklosti.

Tři klinické studie o středomořské stravě zjistily mírný pokles hotnosti a zlepšení glykémie (66-68). V jedné z nich účastníci s nově zjištěným dibaetem přiřazení k nízkosacharidové středomořské stravě měli o 37 % nižší riziko potřeby léčiv na snížení glykémie v průběhu čtyř let ve srovnání s pacienty na nízkotučné stravě (HR 0,63 [95% CI 0,51, 0,86]). Meta-analýza randomizovaných kontrolovaných studií u pacientů s diabetem 2. typu ukázala, že středomořská strava snížila HbA1c víc než kontrolní diety (průměrný rozdíl 23,3 mmol/mol, 95% CI 25,1, 21,5 mmol/mol [20,30%, 95% CI 20,46%, 20,14%]) (69).

Nízkosacharidová strava, strava s nízkým glykemickým indexem, strava s vyšším příjmem bílkovin, a DASH (Dietary Approaches to Stop Hypertension) strava všechny zlepšily kompenzaci diabetu, ale efekt středomořské stravy byl největší (70-72).

Nízkosacharidové typy stravy (<26 % celkové energie) vedou k výraznému snížení HbA1c po 3 měsících (25,2 mmol/mol, 95% CI 27,8, 22,5 mmol/mol [20,47 %, 95% CI 20,71%, 20,23%]) a 6 měsících (4,0 mmol/mol, 95% CI 26,8, 21,0 mmol/mol [20,36%, 95% CI 20,62%, 20,09%]), se sníženým účinkem ve 12. a 24. měsíci, u mírné sacharidové restrikce (26-45%) nebyl pozorován žádný přínos (73). Vegetariánská strava snížila HbA1c, ale nikoliv lačnou glykémii, ve srovnání s nevegetariánskou stravou (74). Nedávné klinické studie různých stravních typu u diabetu 2. typu obvykle zahrnovaly také snížení hmotnosti, což znemožňuje robustní závěry ohledně specifické role kvality stravy.

Lifestyle Management/Medical Nutrition Therapy/Dietary Quality and dietary patterns

There is no single ratio of carbohydrate, proteins, and fat intake that is optimal for every person with type 2 diabetes. Instead, there are many good options and professional guidelines usually recommend individually selected eating patterns that emphasize foods of demonstrated health benefit, that minimize foods of demonstrated harm, and that accommodate patient preference and metabolic needs, with the goal of identifying healthy dietary habits that are feasible and sustainable.

Three trials of a Mediterranean eating pattern reported modest weight loss and improved glycemic control (66–68). In one of these, people with new-onset diabetes assigned to a low- carbohydrate Mediterranean eating pattern were 37% less likely to require glucose-lowering medications over 4 years compared with patients assigned to a low-fat diet (HR 0.63 [95% CI 0.51, 0.86]). A meta-analysis of RCTs in patients with type 2 diabetes showed that the Mediterranean eating pattern reduced HbA1c more than control diets (mean difference 23.3 mmol/mol, 95% CI 25.1, 21.5 mmol/mol [20.30%, 95% CI 20.46%, 20.14%]) (69).

Low-carbohydrate, low glycemic index, and high-protein diets, and the Dietary Approaches to Stop Hypertension (DASH) diet all improve glycemic control, but the effect of the Mediterranean eating pattern appears to be the greatest (70–72).

Low-carbohydrate diets (<26% of total energy) produce substantial reductions in HbA1c at 3 months (25.2 mmol/mol, 95% CI 27.8, 22.5 mmol/mol [20.47%, 95% CI 20.71%, 20.23%]) and 6 months (4.0 mmol/mol, 95% CI 26.8, 21.0 mmol/mol [20.36%, 95% CI 20.62%, 20.09%]), with diminishing effects at 12 and 24 months; no benefit of moderate carbohydrate restriction (26–45%) was observed (73). Vegetarian eating patterns have been shown to lower HbA1c, but not fasting glucose, compared with nonvegetarian ones (74). Very recent trials of different eating patterns in type 2 diabetes have typically also included weight reduction, hindering firm conclusions regarding the distinct contribution of dietary quality.

ADA-EASD (2018) Management of Hyperglycemia in Type 2 Diabetes, 2018. A Consensus Report by the American Diabetes Association (ADA) and the European Association for the Study of Diabetes (EASD)

ADA-EASD (2018) Management of Hyperglycemia in Type 2 Diabetes, 2018. A Consensus Report by the American Diabetes Association (ADA) and the European Association for the Study of Diabetes (EASD)

Copy link
Powered by Social Snap