Bhanpuri (2018) Efekt modelu péče zahrnujícího nutriční ketózu vyvolanou sacharidovou restrikcí u cukrovky 2. typu na rizikové faktory kardiovaskulárního onemocnění: otevřená, nerandomizovaná, kontrolovaná studie

eslazeno: Tato studie sledovala efekt sacharidové restrikce a nutriční ketózy u pacientů s cukrovkou 2. typu (DM2) na rizikové faktory kardiovaskulárního onemocnění v průběhu jednoho roku (n=262), ve srovnání s běžným modelem péče (n=87). Vědci zjistili, že sacharidová restrikce vedla ke zlepšení většiny rizikových faktorů. Zvýšení LDL lipoproteinu zahrnovalo převážně velké LDL částice, celkový LDL-P a ApoB zůstaly beze změny, zánět a krevní tlak se snížil.

Bhanpuri (2018) Cardiovascular disease risk factor Cardiovascular Diabetology Open Access responses to a type 2 diabetes care model including nutritional ketosis induced by sustained carbohydrate restriction at 1 year: an open label, non-randomized, controlled study

Copy link
Powered by Social Snap