eslazeno: Adéla Kábelová, jejíž bakalářskou práci na téma nízkosacharidové diety u diabetu 2. typu DM2 jsme sdíleli v roce 2018, úspěšně obhájila diplomovou práci Remise diabetu 2. typu u pacientů na různých dietních režimech. Pod vedením Hanky Krejčí se specificky zabývala nízkoenergetickou dietou, ketogenní dietou a přerušovaným lačněním, a navzdory úskalím souvisejícím s koronavirovou krizí se jí v praktické části podařilo zachytit dvě zajímavé kazuistiky pacientek, které se rozhodly vyzkoušet ketogenní dietu (krabičkovou variantu). Za tým Neslazeno gratulujeme Adéle k obhájení přelomové diplomové práce, která reflektuje celosvětový trend posunu diabetologické péče směrem k větší informovanosti pacientů o možnostech remise a k volbě individuálně preferované metody jejího dosažení.

Abstrakt

Diabetes mellitus 2. typu (DM2) je vysoce prevalentní metabolické onemocnění spojené s rozvojem specifických komplikací a komorbidit, které negativně ovlivňují kvalitu života a výrazně zvyšují riziko předčasného úmrtí. Hlavním cílem léčby DM2, která v rámci běžné klinické praxe sestává z režimových opatření a farmakoterapie, je tak především oddálení nástupu těchto komplikací. Řada studií z posledních let však přináší důkazy o schopnosti některých intervenčních postupů vést k remisi DM2, tzn. výraznému zlepšení či úplnému vymizení příznaků tohoto onemocnění. Kromě bariatrické chirurgie, mohou k navození remise DM2 vést i některé dietní režimy, jako je nízkoenergetická dieta, dieta s omezením sacharidů a přerušované lačnění. Charakteristika těchto dietních režimů se zaměřením na jejich efekt v léčbě DM2 je shrnuta v teoretické části práce.

Cílem praktické části této práce bylo posouzení vlivu uvedených dietních režimů na morfometrické a biochemické parametry spjaté s DM2, a to prostřednictvím klinického a dotazníkového šetření. Bylo zjištěno, že individuální dietní režimy, resp. nízkoenergetická dieta a dieta s omezením sacharidů, byly u většiny jedinců s DM2 spojeny se snížením tělesné hmotnosti, přičemž u diety s omezením sacharidů byl tento váhový úbytek dán výraznějším snížením množství hmoty tělesného tuku oproti hmotě kosterní svaloviny. Většina jedinců také zaznamenala snížení hodnoty glykémie nalačno, případně HbA1c. Omezení příjmu sacharidů ve stravě vedlo dále také ke snížení sérové koncentrace triacylglycerolů. Většina jedinců s DM2 byla s vybraným dietním režimem spokojena a má v plánu v něm pokračovat i nadále.

Na základě výsledků získaných v této práci lze říci, že testované dietní režimy, tedy nízkoenergetická dieta a dieta s omezením sacharidů, vedou ke zlepšení morfometrických i biochemických parametrů spojených s diagnózou DM2 i jeho komorbiditami. Zavedení těchto dietních režimů do běžné klinické praxe může být vhodnou alternativou konvenční léčby vedoucí k výraznému zlepšení, případně až úplné remisi tohoto onemocnění.

Klíčová slova: diabetes 2. typu, remise, nízkoenergetická dieta, ketogenní dieta, přerušované lačnění

Krejci (2020)

Kábelová (2020) Remise diabetu 2. typu u pacientů na různých dietních režimech – diplomová práce (doplňující dokumenty)

Bakalářská práce:

Kábelová (2018) Nízkosacharidová dieta v terapii diabetu mellitu 2. typu

Copy link
Powered by Social Snap