Zuuren (2018) Effects of low-carbohydrate- compared with low-fat-diet interventions on metabolic control in people with type 2 diabetes: a systematic review including GRADE assessments

 

eslazeno: Tato systematická revize randomizovaných a nerandomizovaných kontrolovaných studiíí na celkem n=2,161 účastnícich s diabetem 2. typu (DM2) uzavřela, že dlouhodobá preference nízkotučné stravy jako standardní dietní terapie DM2 není opodstatněná, a naopak naznačuje, že pokud nízkosacharidová strava pacientům s DM2 vyhovuje, sacharidová restrikce může být mírně lepší, ačkoliv klinický přínos je nejistý (viz část Důsledky zjištění/Implications of findings v anglickém originálu pod českým abstraktem).

Abstrakt

Pozadí: Zůstává nejasné, který typ stravy je nejlepší pro pacienty s diabetem 2. typu (DM2).

Účel: Srovnali jsme efekt sacharidové restrikce s restrikcí tuků na ukazatele metabolického syndromu a kvalitu života pacientů s DM2.

Design: Tato systematická revize randomizovaných kontrolovaných studií (RCTs) a kontrolovaných klinických studií (CCTs) srovnává účinek nízkosacharidové [<40 % energie (%)] stravy s účinkem nízkotučné [<30 %] stravy po dobu >4 týdnů u pacientů s DM2. Dva autoři nezávisle vybrali studie, extrahovali data, a vyhodnotili riziko zaujatosti. GRADE (Grading of Recommendations, Developent and Evaluation) přístup byl použit k posouzení spolehlivosti důkazů. Společné střední rozdíly (MDs) a 95 % CIs (intervaly spolehlivosti, IS) byly vypočteny s využitím modelu náhodných efektů.

Výsledky: 33 randomizované kontrolované studie a 3 kontrolované klinické studie (n = 2161) byly zařazeny. Glykovaný hemoglobin se v krátkodobém horizontu snížil více u lidí na nízkosacharidové stravě ve srovnání s nízkotučnou stravou (MD: -1,38 %, 95% IS -2,64, -0,11%, důkaz velmi nízké jistoty). V prvním roce se MD snížil na -0,36 % (95% IS -0,58, – 0,14%, důkaz nízke jistoty), v druhém roce se rozdíl vytratil. Jistota malých zlepšení nejasného klinického významu krevní glukózy, triglyceridů, a HDL koncentrací je nízká až vysoká (většina střední), favorizující nízkosacharidovou stravu v polovině předem specifikovaných časových okamžiků. Nebyl zjištěn žádný nebo jen malý rozdíl v koncentracích LDL a ostatních sekundárních výsledků (hmotnost, obvod pasu, krevní tlak, kvalita života) mezi oběma typy stravy (důkaz velmi nízké až vysoké jistoty).

Závěr: Aktuálně dostupná data nabízejí důkaz nízké až střední jistoty, že sacharidová restrikce až do 40 % nabízí mírně lepší metabolickou kontrolu nejisté klinické významnosti ve srovnání s restrikcí tuků až do 30 % u pacientů s DM2. Tato systematická revize je registrovaná na http://www.crd.york.ac.uk/PROSPERO/display_record.php?ID=CRD42017052467 pod CRD42017052467.  Am J Clin Nutr 2018;108:1–32.  

Klíčová slova: diabetes, nízkosacharidová strava, nízkotučná strava, HbA1c, GRADE

Důsledky zjištění/Implications of findings

“This analysis does not support the long-held preference for low-fat diets as the default dietary intervention for T2D. Instead, the results suggest that, if it fits the patients’ preferences, restriction of carbohydrates may be slightly better, although the clinical benefits are uncertain.”

Zuuren (2018) Effects of low-carbohydrate- compared with low-fat-diet interventions on metabolic control in people with type 2 diabetes: a systematic review including GRADE assessments

Copy link
Powered by Social Snap